český Deutsch English Español Francais Italiano Português slovenský
Penetrační kapalina ve spreji 3 funkce – DP 3 MOS² – iBiotec – Tec Industries
Last update: 2023/06/13 10:23

SPREJ PROTI ZADÍRÁNÍ MoS²

SILNĚ PENETRAČNÍ 24,2 Dyn/cm

PŘÍPRAVEK PROTI ZADÍRÁNÍ S MIMOŘÁDNĚ RYCHLÝM ÚČINKEM

OPTIMÁLNÍ UVOLŇOVACÍ MOMENT MIL A 907 E10 40N/m

VELMI SILNĚ MAZACÍ MoS² Super Fine Finest 2,5µ

TEST SRV 0,09, ČTYŘKULIČKOVÝ TEST SHELL, OTĚROVÁ STOPA 0,52, ICS 3100 DaN

SNÍŽENÍ HLUČNOSTI CHODU, PROTI OPOTŘEBENÍ

 

 

POPIS

Výrobek s příměsí MoS2, mírně mastný, silně mazací.
Zaručeně bez silikonu, bez kyseliny orthofosforečné.
Výrobek má dekarbonizační funkce.
Odstraňuje nečistoty a lehké i těžké uhlovodíky.
Zabraňuje jiskření a netvoří pryskyřice.
Výrobek je neutrální, ani zásaditý, ani kyselý, neobsahuje oxidanty ani redukční činidla.
Stabilní výrobek s výborným povrchovým napětím.
Nemá nepříjemný naftový zápach, ale přírodní borovicovou vůni.
Nemá fotochemickou reakci a je nedráždivý.
Slabý tlak par při maximální teplotě použití.
Nepropouští vodu (vytěsňuje vodu), lze použít na vlhké povrchy.
Kompatibilní se všemi plasty a elastomery, není agresivní vůči nátěrům.
Má vysoký bod samovznícení, protože přesahuje 230 °C.
Pro uživatele je velmi bezpečný.

 

OBLASTI POUŽITÍ

Šrouby a matice, otočné klouby, klíny.
Odkližování kluznic obráběcích strojů.
Otočné čepy, osy.
Opláštěné kabely.
Elektromechanické kontakty.
Závěsy.
Vodítka.
Sloupky.
Kluznice.
Teleskopické antény.
Rámy (čištění a renovace povrchů).
Generální údržba.
Odmašťování řetězů.
Odstraňování tuků usazených v ložiscích.

 

NÁVOD K POUŽITÍ

Sprej několikrát protřepejte. Nastříkejte menší množství na součásti, které chcete ošetřit.
Sprej se dá používat v jakékoliv poloze.

Nebezpečný ve formě aerosolu. Dodržujte bezpečnostní opatření, bezpečnostní věty na obalu, viz bezpečnostní list. Pouze pro profesionální použití.

 

                             Stáhněte si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

  NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Vzhled

  Vizuální

kapalina 

-

Barva

  Vizuální

černá 

-

Zápach

  Čichový vjem

borovice 

-

Měrná hustota při 25 °C

  NF EN ISO 12185

790 

kg/m3

Index lomu

  ISO 5661

nm 

-

Bod mrznutí

  ISO 3016

-45 

°C

Rozpustnost ve vodě

  -

%

Kinematická viskozita při 40°C

  NF EN 3104

2,1 

mm²/s

Číslo kyselosti

  EN 14104

< 0,1 

mg(KOH)/g

Jodové číslo

  NF EN 14111

nm 

gI2/100g

Obsah vody

  NF ISO 6296

< 0,001 

ppm

FUNKČNÍ VLASTNOSTI JAKO ODMAŠŤOVACÍHO ROZPOUŠTĚDLA

VLASTNOSTI

  NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Index KB

  ASTM D 1133

97 

-

Rychlost odpařování

  -

70 

min.

Povrchové napětí při 20 °C

  ISO 6295

24,2 

Dyn/cm

Přeskokové napětí při 20 °C

  NF EN 60156 / IEC 156

nm 

kV

Koroze měděného plátku po 100 h při 40 °C

  ISO 2160

1a 

Kóty

FUNKČNÍ VLASTNOSTI JAKO MAZIVA

VLASTNOSTI

 NORMY

 ÚDAJE PRO

JEDNOTKA 

Zkouška tření SRV

 ASTM D 5707

0,09

 Koeficient

Čtyřkuličkový test Shell

Průměr otěrové stopy

 IP 239

ASTM D 2596

0,52 

 

 

mm

Čtyřkuličkový test Shell

ICS zatížení svaru   

 IP 239

ASTM D 2596

 

3100 

 

daN

Potenciál snížení hluku

 Metoda GRW

 -45

 dB

Zkouška tažení – ERICHSEN

 ISO 20 482

 80

N

VLASTNOSTI Z HLEDISKA PROTIPOŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

VLASTNOSTI

  NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Bod vzplanutí (v uzavřené nádobě)

  ISO 2719

< 65 

°C

Bod samovznícení

  ASTM E 659

250 

°C

Spodní mez výbušnosti

  NF EN 1839

% (objemová)

Horní mez výbušnosti

  NF EN 1839

% (objemová)

TOXIKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

  NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Anisidinové číslo

  NF ISO 6885

-

Peroxidové číslo

  NF ISO 3960

meq(O2)/kg

TOTOX (anisidinové číslo +2× peroxidové číslo)

  -

-

Obsah látek CMR, dráždivých a korozivních látek

  Nařízení CLP

%

Obsah zbytkového metanolu po přeesterifikování

  GC-MS

%

Obsah aldehydů

  GC-MS

0

ppm

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VLASTNOSTI

  NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Nebezpečnost pro vodu

  WGK Německo

třída

Bioakumulace

Rozdělovací index n-oktanol voda

 

  OECD 107

 

 < 3

 

log KOW

Tenze páry při 20 °C

  NF EN 13016-1

   0,25

hPa

Obsah benzenu

  ASTM D6229

0

%

Celkový obsah halogenů

 Kalorimetrická bomba

 GC MS

ppm

Obsah chlorových rozpouštědel

  -

 

Obsah aromatických rozpouštědel

  -

0  

 

Obsah látek nebezpečných pro životní prostředí

  Nařízení CLP

%

Obsah sloučenin s PRP

  -

0

%

Obsah sloučenin s potenciálem poškozování ozonové vrstvy

  -

%

Uhlíková bilance, analýza cyklů životnosti

  ISO 14040

 6,43

kg ekvivalent uhlíku

nm: neměřeno nebo neměřitelné  NA: nerelevantní

 

OBCHODNÍ OZNAČENÍ

 

 

          Sprej 650 ml

patent ibiotec super přípravek proti zadírání působí okamžitě. velmi silný mazací účinek, mos2 zajišťuje ošetření povrchů absorpcí. usnadňuje montáž, umožňuje demontáž. Přípravek proti zadírání mos2, Přípravek proti zadírání se sulfidem molybdeničitým, Sprej proti zadírání mos2, Sprej proti zadírání proti oxidaci mazací, Účinný přípravek proti zadírání, Super přípravek proti zadírání, Přípravek proti zadírání ibiotec. Technické spreje. Spreje na technickou údržbu. Dodavatelé sprejů. Výrobci sprejů. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí

 

 

Produkovat, mazat, čistit, chránit, 
IBiotec® Tec Industries® Service 
nabízí širokou škálu specifických

produktů pro výrobu 

 


 

Přejete si:

 

vzorek zdarma

technické doporučení

technický protokol

bezpečnostní list

 

- Kontaktujte nás -

 


 IBiotec® Tec Industries® Service 

výrobce technických chemikálií, 
děkujeme za vaši návštevu.IBiotec® Tec Industries® Service  je na: YOUTUBE